എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്?

Avatar
ജെ എസ് അടൂർ | 19-05-2020 | 6 minutes Read

how to change
Photo Credit : » @bluehouseskis

സമൂഹം എന്നത് ബഹു ജനങ്ങളാണ്. ബഹു ജനം പല വിധമാണ് . ബഹു ജനം പലതരം സാമൂഹി വൽക്കരണങ്ങളിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തിൽ സജീവമാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹവൽക്കരണത്തിൽ ഭക്ഷണവും ഭാഷയും കുടുംബ പശ്ചത്തലവും, മതധാരകളും സമൂഹത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയും അധികാര ഭരണ വ്യവസ്ഥയും സ്വാധീനിക്കും

എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സമൂഹത്തിലാണ് .

അതിൽ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയും സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ ജനങ്ങളിൽ നിന്നോ വേറിട്ടു കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സർക്കാർ എന്ന അധികാര ഭരണ സംവിധാനം എന്നും നിലനിന്നിരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നികുതി പിരിച്ചും, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സാധുതയുണ്ടാക്കിയും അവർക്കു സംരക്ഷണവും സേവനവും നൽകാം എന്ന സോഷ്യൽ കോണ്ട്രാക്റ്റ് കൊണ്ടാണ്.

പക്ഷെ സമൂഹം ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിദാനമാകുന്നത് സർക്കാർ മാത്രം അല്ല എന്നു മനസ്സിലാകും. എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നത് ആശയങ്ങളും മനുഷ്യരുമാണ് . ആശയങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാക്കുന്ന പ്രചോദിതരായ മനുഷ്യരുമാണ്.

ആശങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നത് സര്ഗാത്മ ഭാവനയിലും ഭാഷയിലുമാണ്. ആശയങ്ങളെ സര്ഗാത്മ ഭാവനയിൽ ഭാവിയിലെക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചു സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മകമാകുമ്പോഴാണ് സംരഭങ്ങൾ (entrepreneurial initiatives ) ഉളവാക്കുന്നത്. അവയാണ് കാല ക്രമത്തിൽ സംഘടന രൂപം കൈവരിച്ചു മാറ്റങ്ങളെ ആവാഹിച്ചു സമൂഹത്തെ കാല -ദേശ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം മാറ്റങ്ങളെ നിലനിർത്തി പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കളം ഒരുക്കുന്നത് .

അത് കൊണ്ടു തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്ന വിവിധ 'ഏജൻസി ' കൾ മുഖേനയാണ് ഇതിൽ സർക്കാർ, സർക്കാർ ഇതര സമുദായ (community )സംരഭങ്ങൾ, മത സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങൾ (മിഷനറിസ് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടും ), സിവിൽ സൊസൈറ്റി മൂവേമെന്റ് (പൗര, മനുഷ്യ അവകാശമുൾപ്പെടെ ), രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, സ്വകാര്യ സംരഭങ്ങൾ ( മീഡിയ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ )എല്ലാം വിവിധ തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ഒരുപാടു ചെറുതും വലുതുമായ മനുഷ്യ ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനും സമൂഹവും മാറുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഒരു മാറ്റവും ഏകശില രൂപിയല്ല. മനുഷ്യൻ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും പാടിയും ആടിയും വായിച്ചും എഴുതിയും ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും നിരന്തരം പ്രകൃതിയിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങളെ സാംശീകരിച്ചു മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും

പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഇല്ല. പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും ഇല്ല. അത് കൊണ്ടു പ്രകൃതിതിക്ക് വിധേയരായ എല്ലാ മനുഷ്യരും.

പ്രകൃതിയിൽ പ്രകൃതി കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും. മണ്ണും വിണ്ണും വായുവും ജലവും ജീവികളും ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും ജീവിതവും ഇല്ല. അത് കൊണ്ടു മനുഷ്യന്റ ഭക്ഷണവും ഭാഷയും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും എല്ലാം പ്രകൃതി നിബദ്ധമാണ്.

ആയതിനാൽ സമൂഹവും വലിയ പരിധിവരെ പ്രകൃതി നിബദ്ധമാണ്. കൃഷി രീതികൾ തൊട്ടു കാലാവസ്ഥ വരെ പ്രകൃതി നിബദ്ധമാണ് .

അത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യവും ചിന്തകളും വിജ്ഞാവും സയൻസും ടെക്നോളെജീയുമെല്ലാം പ്രകൃതിയുമായി സമരസപ്പെട്ടു പ്രകൃതി ശക്തികളെ അതി ജീവിക്കുവാനുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങളാണ്

അങ്ങനെ വിവിധ പ്രകൃതി - മാനവിക സ്വാധീനം ഒരു ചരിത്ര സമൂഹം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ടു തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വിവിധ ഇടത്തു വിവിധ ഇടങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിദാനം എന്നും ജനങ്ങളാണ്. മാറ്റങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതും ജനങ്ങളാണ്.

കേരളത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമാണ്‌. കടലും കാറ്റും മഴയും മലയുമാണ് മലയാളം എന്ന പ്രാദേശിക വിന്യാസം തന്നെ. മലയും അളവും മാണ് ഇവിടെ മലയാളികൾ എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ . സത്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ വന്നത് കടൽ കടന്നും മലകടന്നും ആറുകളിലും തോടുകളിലും കൂടെയാണ്

മറ്റു ഇടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇവിടുത്തെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മനുഷ്യ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും കടൽ കടന്നു 2500കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ടു ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന പല തരം മനുഷ്യരും ആശയങ്ങളും വിശ്വാസ ധാരകളും സംരഭംങ്ങളുമാണ് .

കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ഒരേ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ അയൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് (neighborhood habitat )..വളരെ ജന സാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശം. അത് കൊണ്ടു തന്നെ അനുനയ രീതിയും (collaborative conciliation ), മത്സര യുക്തിയും (competitive rational ) ജന സാന്ദ്രമായ മിക്സഡ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ്.

കേരളത്തിൽ കാണുന്നയൊന്നു അഞ്ചു ചതൃശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ എല്ലാ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ വന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പോലെ ആക്സസിബിളാണ് .

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളും കൃഷി ഇടങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലെക്ക് വളരെ ദൂരം ഉണ്ട് . ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ അവസ വ്യവസ്‌ഥ വേറിട്ടതാണ് (segregated ).കേരളത്തിലെ ആവാസ വ്യവസ്‌ഥ കൂടിച്ചേർന്ന് കലർന്നതാണ് (integrated ).

കേരളത്തിൽ ആളുകൾ കൂടുതലും ഭൂമി കുറവും സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുറവും ആയതിനാൽ അതിജീനത്തിൽ മത്സര യുക്തി പ്രായേണ കൂടുതൽ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ അയൽ വാസികൾ പരസ്പരം സഹകരിക്കുമ്പോഴും മത്സര ബുദ്ധി കൂടുതലാണ് . അത് സ്കൂളിലും സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുണ്ട്. അത് ഉപഭോഗ ശീലങ്ങളിൽപോലും ഉണ്ട്. വളരെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്സരം കൂടും


Malayalee.in ആർട്ടിക്കിളുകൾ വാട്ട്സാപ്പിലും / ടെലഗ്രാം ചാനലിലും / ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജിലും / ട്വിറ്ററിലും / ന്യുസ് ലെറ്ററായും ലഭ്യമാണ്. സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാം .
ARTICLE CONTINUES AFTER AD
..: ❥ Sponsor :..

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റ ആദ്യ പകുതിയിൽ വന്ന സമുദായ സംഘടനകൾ പലതും മത്സരിച്ചു സ്കൂളുകളുണ്ടാക്കി. അതിന്റെ ആദ്യമോഡൽ മിഷനറി സർക്കാർ ഇതര സംരഭങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ആ മത്സരം യുക്തിക്കൊപ്പം കേരളത്തിൽ അയൽക്കൂട്ട സഹകരണ സഹായം (neighborhood social solidarity )തിന്നു ഇടമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് കേരളത്തെ മറ്റു ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്.

അത് മാത്രം അല്ല കേരളത്തിൽ ചരിത്ര സാമൂഹിക സാംസ്കാരികമായി വിവിധ മതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സമൂഹത്തിൽ ഏകശില രൂപിയായി കുത്തക അധികാര രൂപം (monolithic and monopoly power ).കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരിക്കലും സർവാധിപത്യമുള്ള ചക്രവർത്തിമാരോ സാമ്രാജ്യംമോ ഇല്ലായിരുന്നു. Hence power was dispersed throughout history of the land.

കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മത്സരത്തിന് ഒരു കാരണം ഒരു പാർട്ടിക്കും ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ചു കേരളത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് സീറ്റ് പോലും പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

അത് കൊണ്ടു കേരളത്തിൽ സർവാധിപത്യ പാർട്ടിയൊ വിഗ്രഹവൽകൃത്യ നേതാവോ സാധ്യമല്ല. കേരളത്തിൽ മുന്നണിഭരണമേ സാധിക്കൂ എന്നത് collaborative competition നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആന്ത്രോപോളജീയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് മാത്രം അല്ല.

കേരളത്തിൽ ഓരോ മുന്നണിയും ഭരണത്തിൽ ഏറുന്നത് തുച്ഛമായ വോട്ട് വ്യത്യാസത്തിലാണ്. തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വിരുദ്ധവും. ഇവിടെ ഭരണ പക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും വളരെ ചെറിയ വോട്ട് വ്യത്യാസം മാത്രം ഉള്ളതിനാൽ നിരന്തര മത്സരത്തിലാണ്

കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത്‌ തലം തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് നിരന്തരമുള്ള പാർട്ടി കിട മത്സരം കൊണ്ടു ഒരു ഗുണമുണ്ട്. സർക്കാർ നിരന്തരം സ്‌ക്രൂറ്റിനീയിലാണ്. അത് കൊണ്ടു തന്നെ സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും നിരന്തരം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു. അത് സർക്കാരിനെ മികവോട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ പ്രേരകമാകുന്നു.

Competitive scrutiny and seeking of accountability make governments perform better. കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയും സജീവമായ പ്രതിപക്ഷവും കഴിഞ്ഞ 80 വർഷമായി വളരെ സജീവമാണ് . കേരളത്തിലെ ഗവര്ണസിന്റ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.

കാരണം ഒരു പാർട്ടിക്കോ നേതാവിനോ കേരളം ഭരിക്കാനുള്ള ജനപിന്തുണയൊ കരുത്തോ ഇല്ല. അത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ എന്നും മുന്നണി ഭരണം ഉണ്ടായതിന് കാരണം .

കേരളത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കോ നേതാവോ നിരന്തര തുടർഭരണത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല . ഇവിടെ ഭരണവും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മാറി മാറി വന്നു. അത് കൊണ്ടു അധികാര കുത്തക കേരളത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. (Monopoly of power )കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ പാർടിക്ക് പോലും കേരളത്തിലെ രണ്ടു ശതമാനം ആളുകൾപോലും സജീവ അംഗങ്ങൾ ആയില്ല എന്നത് ഇത് കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം. കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ ഒരു മുഖ്യ മന്ത്രിപോലും അഞ്ചു കൊല്ലം ഭരിച്ചില്ല

ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന കേരളം വെറും പ്രായേണ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഭൂ പ്രേദേശമാണ് .
എന്നാൽ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പേ നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്നാണോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? കാരണം എല്ലാം എന്നും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധയമാണ്.

അടുത്ത നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സർക്കാരോ, ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പാർട്ടികളോ സംഘടനകളോ കാണില്ല. ഇപ്പോൾ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ മാറ്റങ്ങൾ നൂറു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പലരും പല രീതിയിൽ കാണും.

ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അജ്ജയ്യരെന്നു തോന്നുന്ന നേതാക്കൾ ഒരിക്കൽ ശവമായി അപ്രത്യക്ഷമാകും. പട്ടം നാണുപിള്ളയുടെ പാർട്ടിയുടെ പൊടിപോലും ഇല്ല കേരളത്തിൽ. കാരണം ഒരു പാർട്ടിയും നേതാവും സ്ഥായിയല്ല

മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്ഥായിയുള്ളത്

മാറ്റങ്ങൾ എന്നും പല രീതിയിലുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരുമാണ് . മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തു ഒരിക്കലും ഒരേ നേർ രേഖ വികസനം (linear development ) അല്ലായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഏകശില രൂപി(monolithic ) അല്ലായിരുന്നു. മാറ്റങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി ആരുടെയും കുത്തക (monopoly )അല്ല. അല്ലായിരുന്നു. ആകുകയും ഇല്ല.

എല്ലാ അധികാര രൂപങ്ങളും കാല ദേശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മനുഷ്യ ധാരണകളുടെ മായകാഴ്ച്ചകളാണ്. ഒരു അധികാര രൂപവും ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥായി അല്ല. രാജ പാർട്ടും മന്ത്രി പാർട്ടും കളിച്ചു വാദിക്കുന്നു എന്നും ജയിക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെയുള്ള മിഥ്യ ധാരണകളിൽ ജീവിച്ചു കാറ്റു പോകുന്ന വെറും മനുഷ്യരാണ്. വെറും മനുഷ്യർ. ഒരു ചെറിയ വയറസിനെപോലും പേടിച്ചു കഴിയുന്ന മരണ ഭയം ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ.

ഒരാൾക്ക് സമൂഹത്തെ മൂന്നു മാസമോ ഒരു കൊല്ലമോ പത്തു കൊല്ലമോ നൂറു കൊല്ലമോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അനുസരിച്ചു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറും. സമൂഹത്തെ ഒരു നൂറു കൊല്ലം മുമ്പും അടുത്ത നൂറു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞും ശേഷിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്നിന്റെ അധികാര വിനിമയമോ ധാരണകളോ, മുൻ വിധികളോ ഒന്നും അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്‌ എന്ന് തോന്നില്ല .

കാരണം സമൂഹം അനിസ്യൂതം പല വിധത്തിൽ പല രൂപ ഭാവങ്ങളിൽ മാറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും നേതാക്കളും മരിച്ചു മണ്ണടിയും.

ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും ദാർഷ്ട്ട്യവും അധികാര അഹങ്കാര ധാരണകളും മാറും. ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ആദ്യമായി മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലാണ്. ആ മാറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ സമീപനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാം മാറ്റുന്നത്.

പലതും ധാരണകളും തെറ്റിധാരണകളുമാകാം. ഏതെങ്കിലും കാര്യം നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അത്രേ. ശ്വാസം പോകുമ്പോൾ പോകുന്നു വിശ്വാസങ്ങളെ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനു.

രാഷ്ട്രീയ അസഹിഷ്ണുതകൾ കൊണ്ടൊന്നും ആളുകൾക്കോ മനസ്സിനോ നാടിനോ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല.

#ജെ എസ് അടൂർ


Comment relevant & respectful. Off-topic comments may be removed . അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും . Please read our Comment Policy before commenting.

Latest
Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

❤️ | 3 | Saved : 06:38:23 am | 26-05-2022 CEST